Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-04-06

TID

09.44–09.47
10.00–10.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Granskning av regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt av inrikesministerns uttalanden (anmäld av Jessica Polfjärd (M), inkom 2017-04-05, dnr 1710–2016/17).

§ 3

Flyktingmottagandet 2015

Utskottet diskuterade tidigare anmäld kanslipromemoria.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Offentlig utfrågning med tidigare näringsminister Annie Lööf

Utskottet höll en offentlig utfrågning med tidigare näringsminister Annie Lööf rörande granskningsärende 15 Granskning av den tidigare regeringens hantering av ett brev från EU:s industrikommissionär.

Vid protokollet
Justerat 2017-04-18
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:31

§ 1–4

§ 5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.