Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:47

utskottsdokument 2016/17:47

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:47

DATUM

2017-06-08

TID

09.00–09.34
09.55–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:46.

§ 2

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, avsnitten 2.3, 4.1, 4.4 och 4.6.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

§ 3

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, övriga delar.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

Reservation anmäldes till avsnitt 4.10 (SD, -).

Särskilda yttranden anmäldes till avsnitten 1.7 och 2.2 (SD, -).

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av Granskningsbetänkande KU20.

Utskottet beslutade att betänkande 2016/17:KU20 var justerat.

§ 5

Granskningsdebatten

Utskottet fastställde stomme för debatt om Granskningsbetänkande KU20 den 19 juni 2017.


Vid protokollet
Justerat 2017-06-13
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-05-29)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:47

§ 1

§ 2

§ 3–5

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (-)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.