Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:49

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:49

DATUM

2017-06-20

TID

12.44–12.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:48.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

 • Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten och flyktingmottagandet 2015 (anmäld av Jan Ericson (M), inkom 2017-06-15, dnr 2367–2016/17)
 • Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen (anmäld av Elisabeth Svantesson (M), inkom 2017-06-16, dnr 2379–2016/17).

§ 3

Granskning hösten 2017

Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen:

 • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
 • Regeringsprotokollen
 • Vissa förvaltningsärenden
 • Utnämningsmakten
 • Kommittéväsendet
 • Hantering av sekretessmarkerade handlingar
 • Regeringskansliets hantering av s.k. triloger i EU
 • Skrivelser från JO
 • Myndighetsstyrelser och insynsråd.

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in eller på annat sätt ta del av de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förbereda granskningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.


Vid protokollet
Justerat 2017-07-07
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-06-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:49

§ 1–2

§ 3–4

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Annicka Engblom (M)

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.