Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-10-25

TID

12.23–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:3.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

Landsbygdsministerns agerande i samband med EU-nämndens sammanträde inför möte i rådet (jordbruk och fiske) (anmäld av Jens Holm (V), inkom 2016-10-14, dnr 300-2016/17)

Granskning av huruvida regeringen och finansministern brustit i hanteringen av begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden (anmäld av Maria Malmer Stenergard (M), inkom 2016-10-20, dnr 360-2016/17)

Statsrådet Isabella Lövins agerande i samband med EU-nämndens sammanträde inför möte i rådet (miljö- och klimat) och efterföljande möten i Luxemburg (anmäld av Jesper Skalberg Karlsson (M), inkom 2016-10-21, dnr 371-2016/17)

Statsministerns användning av ordet diktatur (anmäld av Birgitta Ohlsson (L), inkom 2016-10-24, dnr 381-2016/17).

§ 3

Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vissa förvaltningsärenden: överklagande av strandskyddsdomar

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Det parlamentariska inslaget i utredningsväsendet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-10-27
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-10-11)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:4

§ 1–2

§ 3–5

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

O

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Stefan Svanström (KD)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.