Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:50

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:50

DATUM

2017-08-17

TID

11.47–13.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande då det gäller Blekinge Tekniska Högskola (anmäld av Betty Malmberg (M), inkom 2017-06-30, dnr 2481-2016/17)
  • Granskning av försvarsministerns information till riksdagen om ett svenskt deltagande i ett internationellt försvarssamarbete (anmäld av Lena Asplund (M), inkom 2017-07-10, dnr 2552-2016/17)
  • Granskning av regeringen med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling (anmäld av Mikael Oscarsson (KD), inkom 2017-07-17, dnr 2581-2016/17)
  • Granskning av tidigare regerings hantering av Transportstyrelsens IT-upphandling (anmäld av Hans Hoff (S), inkom 2017-07-27, dnr 2612-2016/17)
  • Den tidigare regeringens och näringsministerns ansvar gällande Transportstyrelsens upphandling av IT-verksamhet (anmäld av Birger Lahti (V), inkom 2017-08-09, dnr 2656-2016/17)
  • Ansvaret för säkerhets- och informationskrisen kring Transportstyrelsen (anmäld av Mats Green (M), inkom 2017-08-10, dnr 2659-2016/17).

§ 2

Granskningsärende 41 och 44 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Utskottet beslutade vidare att begära vissa allmänna handlingar hos Säkerhetspolisen.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 4243Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.


Vid protokollet
Justerat 2017-08-24
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-06-27)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:50

§ 1–2

§ 3–4

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Beatrice Ask (M)

X

O

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

O

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

X

X

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.