Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016-11-22

TID

11.23–12.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:7.

§ 2

Regeringsprotokollen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Det parlamentariska inslaget i utredningsväsendet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

UD:s hantering av ärenden om barn i internationella förhållanden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-11-29
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-10-11)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:8

§ 1–3

§ 4

§ 5

§ 6-7

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

O

O

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Stefan Svanström (KD)

X

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.