Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

utskottsdokument 2016/17:9

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016-11-29

TID

11.19–11.56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:8.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden (anmäld av Katarina Brännström (M), inkom 2016-11-25, dnr 662-2016/17).

§ 3

Regeringsprotokollen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-12-01
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-11-23)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:9

§ 1-6

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

X

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Stefan Svanström (KD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.