Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:17

utskottsdokument 2017/18:17
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17

DATUM

2017-12-14

TID

10.58–11.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:16.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Regeringens beslut om inköp av luftvärnssystemet Patriot (anmäld av Mikael Jansson och Roger Richtoff [båda (SD)], inkom 2017-12-13, dnr 784-2017/18).

Kanslichefen anmälde vidare granskningslistan som för närvarande upptar 21 ärenden. Vidare behandlades planen för utskottets granskning våren 2018.

Utskottet fastställde en preliminär plan för vårens granskning samt beslutade att sista dag för inlämning av anmälan ska vara fredagen
den 26 januari 2018.

§ 3

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av höstens allmänna granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10), alla avsnitt förutom avsnittet Beslut från JO.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ordförandebyte

Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet.

§ 5

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2017/18:KU10, avsnittet Beslut från JO.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2017-12-19
Beatrice Ask


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:17

§ 1–3

§ 4–5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

O

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

O

O

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017