Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:18

utskottsdokument 2017/18:18
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18

DATUM

2017-12-19

TID

11.28–12.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:17.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Justitie- och inrikesministerns hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande av avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning (anmäld av Tomas Tobé (M), inkom 2017-12-14, dnr 795-2017/18).

§ 3

Ordförandebyte

Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet.

§ 4

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet behandlade betänkande KU10, avsnittet 5.

Utskottet fattade beslut i detta avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

§ 5

Ordförandebyte

Ordförande Beatrice Ask återtog ledningen av sammanträdet.

§ 6

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet behandlade betänkande KU10, övriga delar.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

Särskilda yttranden anmäldes till avsnitten 4, 7, 8 och 9 (SD).

§ 7

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande KU10.

Utskottet beslutade att betänkande 2017/18:KU10 var justerat.

§ 8

Granskningsärende 1 – Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Tystnadsplikt

Inför behandlingen av granskningsärende 9 och 12 och fråga om utlämnande av allmän handling (se § 14 nedan) uppkom fråga om tystnadsplikt för vissa uppgifter i en handling från Regeringskansliet som inkom till utskottet den 14 december 2017 och som bedömts omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter i ovan nämnda handling som omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet.

§ 10

Ordförandebyte

Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet.

§ 11

Granskningsärende 10–11 och 15 Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Ordförandebyte

Ordförande Beatrice Ask återtog ledningen av sammanträdet.

§ 13

Granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet behandlade en begäran (dnr 829-2017/18) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena 9 och 12 och 10–11 och 15 och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet beslutade att bjuda in Säkerhetspolisen till utfrågning och Thomas Bull för presentation av utredning.


Vid protokollet
Justerat 2018-01-16
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:18

§ 1–2

§ 3–4

§ 5–9

§ 10–11

§ 12–15

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

O

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.