Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:19

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19

DATUM

2018-01-16

TID

11.36–11.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:18.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt ärende (anmäld av Anti Avsan (M), inkom 2017-12-20, dnr 866-2017/18)
  • Statsråds ageranden i fråga om åldersbedömning i asylärenden (anmäld av Staffan Danielsson (C), inkom 2018-01-10, dnr 943-2017/18).

§ 3

Granskningsärende 3 – Statsministerns uttalanden om polisen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 5 Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten och flyktingmottagandet 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 13–14 – Regeringens hantering i fråga om Karolinska Institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-01-18
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-01-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:19

§ 1–5

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

Beatrice Ask (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Annicka Engblom (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Agneta Börjesson (MP)

Marta Obminska (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

X

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.