Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

utskottsdokument 2017/18:22




RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

2018-01-25

TID

09.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sluten utfrågning med företrädare för Säkerhetspolisen

Utskottet höll en sluten utfrågning med generaldirektör Anders Thornberg med medarbetare, Säkerhetspolisen, rörande granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling och granskningsärende 10–11 och 15 Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling.

Fråga om tystnadsplikt för vissa uppgifter uppkom under utfrågningen.

Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har närvarat vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som gäller Säkerhetspolisens bedömning av i vilken utsträckning Transportsstyrelsens åtgärder har lett till skada för Sveriges säkerhet, och som bedöms omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 2

Granskningsärende 9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:21.

§ 5

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Statsministerns hantering av utrikessekretess i konstitutionsutskottet (anmäld av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), inkom 2018-01-23, dnr 1030-2017/18)
  • Statsministerns samråd med EU-nämnden inför ett informellt Europeiskt råd (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-24, dnr 1038-2017/18)
  • EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC) (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-24, dnr 1039-2017/18).

§ 6

Granskningsärende 1 – Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-01-30
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval (2018-01-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:22

§ 11)

§ 12)

§ 2–6

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

  • 1) Vid behandlingen av ärende G10—11 och 15 – 2) Vid behandlingen av ärende G9 och 12 –

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.