Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:23

utskottsdokument 2017/18:23
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23

DATUM

2018-01-30

TID

11.28–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:22.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

 • Regeringens uttalanden om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen (anmäld av Hans Wallmark (M), inkom 2018-01-26, dnr 1063-2017/18)
 • Civilministerns och statsministerns ansvar avseende bristfällig beredning vid tillsättning av landshövding i Stockholms län (anmäld av Finn Bengtsson (M), inkom 2018-01-26, dnr 1065-2017/18)
 • Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar (anmäld av Fredrik Malm (L), inkom 2018-01-26, dnr 1067-2017/18)
 • Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-26, dnr 1070-2017/18)
 • Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet (anmäld av Hans Rothenberg (M), inkom 2018-01-26, dnr 1071-2017/18)
 • Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning (anmäld av Jan Björklund (L), inkom 2018-01-30, dnr 1087-2017/18).

Kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan som för närvarande upptar 34 ärenden, se bilaga 2.

§ 3

Granskningsärende 9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att uppdra åt kansliet att ta del av en rapport från Transportstyrelsen på plats i Regeringskansliets lokaler samt att begära in kopior av de delar av rapporten som bedöms vara relevanta för utskottets fortsatta granskning

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens IT-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-02-01
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval (2018-01-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:23

§ 1–4

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


– Bilaga 2

– till särskilt protokoll

– 2017/18:23

Granskningsärenden 2017/18

 • Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket (anmäld av Jesper Skalberg Karlsson (M), inkom 2016-12-09, dnr 781-2016/17)
  f.d. G26 (bordlagd vid smtr 2017-02-16 pga pågående rättsprövning)
 • Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen (anmäld av Ulla Andersson (V), inkom 2017-01-27, dnr 1130-2016/17)
  f.d. G32 (bordlagd vid smtr 2017-02-16 pga pågående rättsprocess)
 • Statsministerns uttalanden om polisen (anmäld av Johan Hedin (C), inkom 2017-02-08, dnr 1231-2016/17)
  f.d. G35
 • Regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt inrikesministerns uttalanden (anmäld av Jessica Polfjärd (M), inkom 2017-04-05, dnr 1710-2016/17)
  f.d. G36
 • Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten och flyktingmottagandet 2015 (anmäld av Jan Ericson (M), inkom 2017-06-15, dnr 2367-2016/17)
  f.d. G37
 • Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen (anmäld av Elisabeth Svantesson (M), inkom 2017-06-16, dnr 2379-2016/17)
  f.d. G38
 • Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande då det gäller Blekinge Tekniska Högskola (anmäld av Betty Malmberg (M), inkom 2017-06-30, dnr 2481-2016/17)
  f.d. G39
 • Granskning av försvarsministerns information till riksdagen om ett svenskt deltagande i ett internationellt försvarssamarbete (anmäld av Lena Asplund (M), inkom 2017-07-10, dnr 2552-2016/17)
  f.d. G40
 • Granskning av regeringen med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling (anmäld av Mikael Oscarsson (KD), inkom 2017-07-17, dnr 2581-2016/17)
  f.d. G41
 • Granskning av tidigare regerings hantering av Transportstyrelsens IT-upphandling (anmäld av Hans Hoff (S), inkom 2017-07-27, dnr 2612-2016/17)
  f.d. G42
 • Den tidigare regeringens och näringsministerns ansvar gällande Transportstyrelsens upphandling av IT-verksamhet (anmäld av Birger Lahti (V), inkom 2017-08-09, dnr 2656-2016/17)
  f.d. G43
 • Ansvaret för säkerhets- och informationskrisen kring Transportstyrelsen (anmäld av Mats Green (M), inkom 2017-08-10, dnr 2659-2016/17)
  f.d. G44
 • Ministern för högre utbildning och forsknings agerande och regeringens beslut om filial i Hongkong till Karolinska Institutet (anmäld av Fredrik Christensson (C), inkom 2017-08-31, dnr 2775-2016/17)
 • f.d. G45
 • Ministern för högre utbildning och forsknings agerande när det gäller Karolinska Institutets etablering av forskningsverksamhet i Hongkong (anmäld av Betty Malmberg (M), inkom 2017-09-06, dnr 2807-2016/17)
 • f.d. G46
 • Den tidigare regeringens ansvar för bristande säkerhetsrutiner och rutinmässiga avsteg från säkerhetsföreskrifter i samband med Transportstyrelsens IT-verksamhet (anmäld av Hans Hoff (S), inkom 2017-09-21, dnr 105-2017/18)
 • Regeringens hantering av Regeringskansliets IT-system (anmäld av Mikael Oscarsson (KD), inkom 2017-10-09, dnr 246-2017/18)
 • Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning (anmäld av Bengt Eliasson (L), inkom 2017-10-19, dnr 348-2017/18)
 • Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning (anmäld av Adam Marttinen, Markus Wiechel och Crister Spets [alla (SD)], inkom 2017-10-26, dnr 400-2017/18)
 • Miljöministerns agerande i frågan om EU-godkännande av glyfosat (anmäld av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), inkom 2017-10-27, dnr 405-2017/18)
 • Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2017-12-04, dnr 713-2017/18)
 • Regeringens beslut om inköp av luftvärnssystemet Patriot (anmäld av Mikael Jansson och Roger Richtoff [båda (SD)], inkom 2017-12-13, dnr 784-2017/18)
 • Justitie- och inrikesministerns hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande av avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning (anmäld av Tomas Tobé (M), inkom 2017-12-14, dnr 795-2017/18)
 • Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt ärende (anmäld av Anti Avsan (M), inkom 2017-12-20, dnr 866-2017/18)
 • Statsråds ageranden i fråga om åldersbedömning i asylärenden (anmäld av Staffan Danielsson (C), inkom 2018-01-10, dnr 943-2017/18)
 • Granskning av talepunkter som av Utrikesdepartementet tillsänts Sveriges utrikes beskickningar avseende Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys (anmäld av Allan Widman (L), inkom 2018-01-16, dnr 973-2017/18)
 • Statsministerns hantering av utrikessekretess i konstitutionsutskottet (anmäld av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), inkom 2018-01-23, dnr 1030-2017/18)
 • Statsministerns samråd med EU-nämnden inför ett informellt Europeiskt råd (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-24, dnr 1038-2017/18)
 • EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC) (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-24, dnr 1039-2017/18)
 • Regeringens uttalanden om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen (anmäld av Hans Wallmark (M), inkom 2018-01-26, dnr 1063-2017/18)
 • Civilministerns och statsministerns ansvar avseende bristfällig beredning vid tillsättning av landshövding i Stockholms län (anmäld av Finn Bengtsson (M), inkom 2018-01-26, dnr 1065-2017/18)
 • Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar (anmäld av Fredrik Malm (L), inkom 2018-01-26, dnr 1067-2017/18)
 • Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen (anmäld av Karin Enström (M), inkom 2018-01-26, dnr 1070-2017/18)
 • Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet (anmäld av Hans Rothenberg (M), inkom 2018-01-26, dnr 1071-2017/18)
 • Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning (anmäld av Jan Björklund (L), inkom 2018-01-30, dnr 1087-2017/18)

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.