Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2017/18:24
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-02-01

TID

09.08–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:23.

§ 2

Granskningsärende 4 – Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 2 – Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 16 – Regeringens hantering av ett avtal om Regeringskansliets IT-system

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. samt begäran om vissa handlingar skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 32 – Förnyad granskning av Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. samt begäran om vissa handlingar skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-02-06
Tuve Skånberg


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval (2018-01-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:24

§ 1–4

§ 5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

O

Niclas Malmberg (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.