Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

utskottsdokument 2017/18:25
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

2018-02-06

TID

12.05–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:24.

§ 2

Granskningsärende 1 – Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 33Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 8Försvarsministerns information om ett svenskt deltagande i ett internationellt försvarssamarbete

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 21Inköp av ett luftvärnssystem

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-02-08
Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-02-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:25

§ 1–5

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.