Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

utskottsdokument 2017/18:26
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-02-08

TID

09.06–09.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:25.

§ 2

Granskningsärende 3Statsministerns uttalanden om polisen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 5Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 13–14Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 30Civilministerns och statsministerns ansvar avseende bristfällig beredning vid utnämningen av landshövding i Stockholms län

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 18Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 26Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet
Justerat 2018-02-13
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-02-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:26

§ 1–6

§ 7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande