Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

utskottsdokument 2017/18:27
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018-02-13

TID

11.10–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:26.

§ 2

Granskningsärende 13–14 – Regeringens hantering i fråga om Karolinska Institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 24Statsråds agerande i fråga om åldersbedömning i asylärenden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 1Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 23 – Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt fall

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 3 – Statsministerns uttalanden om polisen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 5 Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 25 Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 29 Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 10–11 och 15 Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-02-15
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-02-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:27

§ 1–7

§ 8–9

§ 10–12

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

O

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.