Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

utskottsdokument 2017/18:38
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-03-27

TID

10.30–11.45
12.00–12.59
13.10–14.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med f.d. it- och energiminister Anna-Karin Hatt

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. it- och energiminister Anna-Karin Hatt, rörande granskningsärende 10–11 och 15 Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Emma Lennartsson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Emma Lennartsson, rörande granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Sluten utfrågning med f.d. statssekreterare Emma Lennartsson

Utskottet höll en sluten utfrågning med f.d. statssekreterare Emma Lennartsson, rörande granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling.

Fråga om tystnadsplikt för vissa uppgifter uppkom under utfrågningen.

Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har närvarat vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som delgavs avseende formerna för och innehållet i kontakterna mellan Regeringskansliet och Säkerhetspolisen, och som bedöms omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som delgavs avseende konsekvenserna av Transportsstyrelsens outsourcing för rikets säkerhet, och som bedöms omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Besluten förklarades omedelbart justerade.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:37.

§ 7

Granskningsärende 4Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 2Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Bordläggning

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 8–10.

Vid protokollet
Justerat 2018-04-10
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:38

§ 1–2

§ 3–5

§ 6–9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

X

X

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

O

O

O

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande