Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:3

utskottsdokument 2017/18:3

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3

DATUM

2017-10-10

TID

11.58–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:2.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Den tidigare regeringens ansvar för bristande säkerhetsrutiner och rutinmässiga avsteg från säkerhetsföreskrifter i samband med Transportstyrelsens IT-verksamhet (anmäld av Hans Hoff (S), inkom 2017-09-21, dnr 105-2017/18)
  • Regeringens hantering av Regeringskansliets IT-system (anmäld av Mikael Oscarsson (KD), inkom 2017-10-09, dnr 246-2017/18).

§ 3

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringsprotokollen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Myndighetsstyrelser och insynsråd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utnämningsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Beslut från Riksdagens ombudsmän eller justitieombudsmännen (JO)

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2017-10-12
Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:3

§ 1–5

§ 6–7

§ 8

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

Veronica Lindholm (S)

X

O

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017