Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:40

utskottsdokument 2017/18:40
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40

DATUM

2018-04-10

TID

12.16–12.56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:38 och 2017/18:39.

§ 2

Fråga om utlämnande av allmän handling

Kanslichefen anmälde en begäran (dnr 1661-2017/18) om att få ut vissa handlingar i ett granskningsärende.

Frågan bordlades.

§ 3

Granskningsärende 18Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 3Statsministerns uttalanden om polisen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 8 – Försvarsministerns information om ett svenskt deltagande i ett internationellt försvarssamarbete

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att lämna ut vissa handlingar med förbehåll enligt 10 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till f.d. inrikesminister Anders Ygeman inför utfrågningen den 12 april 2018.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 10–11 och 15 Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-04-12
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-03-27)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:40

§ 1–4

§ 5–7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Vakant

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Ida Drougge (M)

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.