Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:42

utskottsdokument 2017/18:42
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018-04-17

TID

11.00–12.15

12.58–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, rörande granskningsärende 13–14 Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:41.

§ 4

Granskningsärende 20Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att skrivelser med vissa frågor skulle sändas till f.d. statsråden Beatrice Ask, Catharina Elmsäter-Svärd respektive Karin Enström.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

Utskottet behandlade en begäran (dnr 1661-2017/18) om att få ut två handlingar i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut en av handlingarna med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Utskottet bordlade frågan om utlämnande av den andra handlingen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet behandlade begäran (dnr 1718-2017/18) om att få ut en handling i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet
Justerat 2018-04-26
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:42

§ 1–3

§ 4

§ 5–7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.