Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:43

utskottsdokument 2017/18:43
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:43

DATUM

2018-04-19

TID

08.12–08.50
09.00–11.35
11.40–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskningsärende 3Statsministerns uttalanden om polisen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 2

Granskningsärende 5Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 8Försvarsministerns information om ett svenskt deltagande i ett internationellt försvarssamarbete

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministerns agerande vad gäller Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 30 Civilministerns och statsministerns ansvar avseende bristfällig beredning vid utnämningen av landshövding i Stockholms län

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 33 Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 8

Offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström

Utskottet höll en offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström rörande granskningsärende 20 Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med säkerhetsrådskampanjen, granskningsärende 25 Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport och granskningsärende 29 Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen.

§ 9

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 10

Granskningsärende 9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att inbjudan till utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist skulle kompletteras med vissa frågor.

Utskottet beslutade vidare att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Utskottet beslutade vidare att en skrivelse med en fråga skulle sändas till f.d. it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ärendet bordlades.

§ 12

Bordläggning

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 8–9 och 11.

Vid protokollet
Justerat 2018-04-26
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:43

§ 1–3

§ 4–5

§ 6–7

§ 8 1)

§ 8 2)

§ 9–12

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

O

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

O

O

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen – 1) vid behandlingen av ärende 20

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande – 2) vid behandlingen av ärende 25 och 29

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.