Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:46

utskottsdokument 2017/18:46
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:46

DATUM

2018-04-26

TID

09.04–10.15
10.25–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:42 och 2017/18:43.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Regeringens beredning och hantering av extra ändringsbudget för 2018 (anmäld av Mattias Karlsson (SD), inkom 2018-04-24, dnr 1826-2017/18).

Kanslichefen anmälde vidare begäran (dnr 1800-2017/18 och 1811-2017/18) om att få ut handling i ett granskningsärende.

§ 3

Granskningsärende 7Ministerns för högre utbildning och forskning agerande då det gäller Blekinge tekniska högskola

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 33 Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 16Regeringens hantering av ett avtal om Regeringskansliets it-system

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 19Miljöministerns agerande i frågan om förnyat EU-godkännande för glyfosat

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 20Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 9

Granskningsärende 32Förnyad granskning av Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 18Granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 27Statsministerns samråd med EU-nämnden inför ett informellt Europeiskt råd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 13–14 – Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Anders Hamsten, f.d. rektor vid Karolinska institutet.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 6 – Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskningsärende 22 – Regeringens och justitie- och inrikesministerns hantering av tillkännagivande om avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 15

Granskningsärende 31 – Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 16

Granskningsärende 2 – Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 17

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

Utskottet fortsatte behandlingen av en begäran (dnr 1661-2017/18) om att få ut två handlingar i ett granskningsärende (se särskilt protokoll 2017/18:42 § 6).

Utskottet beslutade att lämna ut den andra handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § och 18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 18

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet behandlade en begäran (dnr 1800-2017/18) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § och 18 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-14
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:46

§ 1–6

§ 7–9

§ 10-13

§ 14

§ 15-18

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande