Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:47

utskottsdokument 2017/18:47
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:47

DATUM

2018-04-27

TID

13.00–14.40
15.00–15.55
16.05–17.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven, rörande granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven, rörande granskningsärende 25 Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport och granskningsärende 29 Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen.

§ 4

Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven, rörande granskningsärende 26 Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen.

§ 5

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 6

Sluten utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Utskottet höll en sluten utfrågning med statsminister Stefan Löfven rörande granskningsärende 9 och 12 Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling.

Fråga om tystnadsplikt för vissa uppgifter uppkom under utfrågningen.

Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har närvarat vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som delgavs om skadebegränsande åtgärder som vidtagits vid vissa myndigheter med anledning av Transportsstyrelsens outsourcing och vilken information som inkommit till Regeringskansliet om dessa åtgärder och när den inkom samt rutiner för förmedling av information inom Regeringskansliet i frågor som rör rikets säkerhet, och som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Vid protokollet
Justerat 2018-05-14
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:47

§ 1–2

§ 3

§ 4–5

§ 6

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

O

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

O

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

O

O

O

O

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.