Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:48

utskottsdokument 2017/18:48
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:48

DATUM

2018-05-03

TID

10.25–11.48
11.51–12.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Justeringen av protokoll bordlades.

§ 2

Granskningsärende 1 Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 4 Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 23Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt fall

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 28EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC)

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende G13–14 Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 24 – Statsråds agerande i fråga om åldersbedömning i asylärenden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 26 – Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 21 – Inköp av ett luftvärnssystem

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 25 – Fråga om talepunkter som rör Försvarsberedningens rapport

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 29 – Uttalanden från regeringen om det svenska säkerhetsläget och den svenska försvarspolitiska linjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende G10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende G9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet behandlade en begäran (dnr 1811-2017/18) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet
Justerat 2018-05-14
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:48

§ 1–7

§ 8

§ 9

§ 10-11

§ 12-14

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

O

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande