Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:53

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2017/18:53
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:53

DATUM

2018-05-29

TID

11.09–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:51 och 2017/18:52.

§ 2

Anmälan

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2018-05-23, dnr 2031-2017/18).

§ 3

Granskningsärende 20 Utrikesdepartementets hantering av handlingar i samband med säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 26 Statsministerns hantering av vissa uppgifter vid en utfrågning i konstitutionsutskottet om säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 4 Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 28 EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC)

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 7Fråga om campus vid Blekinge tekniska högskola

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 17 – Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 9 och 12 – Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 10–11 och 15 – Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-05-31
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:53

§ 1–2

§ 3–4

§ 5–9

§ 10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

X

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

O

O

O

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.