Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:55

utskottsdokument 2017/18:55
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:55

DATUM

2018-06-05

TID

11.28–12.00
12.30–12.50
12.53–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:54.

§ 2

Granskning hösten 2018

Kanslichefen anmälde förslag till ämnen för höstens granskning.

Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen:

  • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
  • Regeringsprotokollen
  • Vissa förvaltningsärenden
  • Remisser till Lagrådet
  • Propositionsavlämnandet
  • Hantering av digitala arbetsytor inom Regeringskansliet
  • Regeringskansliets upphandling
  • EU-sakråd.

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in eller på annat sätt ta del av de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förbereda granskningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade betänkande 2017/18:KU20.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2018-06-12
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:55

§ 1–3

§ 4

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

O

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande V = Votering X = ledamöter som deltagit i handläggningen O = ledamöter som härutöver varit närvarande


KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.