Särskilt protokoll utskottssammanträde 2017/18:56

utskottsdokument 2017/18:56
RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:56

DATUM

2018-06-07

TID

09.02–09.33

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, avsnitten 2.6 och 2.7.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

§ 2

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, avsnitten 2.4, 2.5 och 4.5.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

§ 3

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, övriga delar.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

Reservation anmäldes till avsnitt 5.1 (C).

Särskilt yttrande anmäldes till avsnitt 2.1 (SD).

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av Granskningsbetänkande KU20.

Utskottet beslutade att betänkande 2017/18:KU20 var justerat.

§ 5

Granskningsdebatten

Utskottet fastställde stomme för debatt om Granskningsbetänkande KU20 den 18 juni 2018.

§ 6

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera särskilt protokoll 2017/18:55 och 2017/18:56.

Vid protokollet
Justerat 2018-06-12
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2017/18:56

§ 1

§ 2

§ 3–6

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

O

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

O

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande V = Votering X = ledamöter som deltagit i handläggningen O = ledamöter som härutöver varit närvarande


KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.