Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

utskottsdokument 2018/19:1

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-04

TID

09.45-10.09

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Granskning av regeringens agerande gentemot riksdagen i frågan om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot (anmäld av Allan Widman (L), inkom 2018-08-17, dnr 2545-2017/18).
  • Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen (anmäld av Mikael Eskilandersson (SD), inkom 2018-09-17, dnr 2662-2017/18)

Kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan som för närvarande upptar tolv ärenden, se bilaga 2.

§ 2

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringsarbetets organisation.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Regeringsprotokollen

Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringsprotokollen.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet beslutade att inleda en granskning av vissa förvaltningsärenden.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Remisser till Lagrådet

Utskottet beslutade att inleda en granskning av remisser till Lagrådet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Hanteringen av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet

Utskottet beslutade att inleda en granskning av remisser till Lagrådet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens upphandling

Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringens upphandling.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Regeringens användning av EU-sakråd

Utskottet beslutade att inleda en granskning av regeringens användning av EU-sakråd.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2018-10-25

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:1

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Jonas Millard (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Erik Ottoson (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Erik Ezelius (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Louise Meijer (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

John Widegren (M)

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Bilaga 2

– till särskilt protokoll

– 2018/19:1

Granskningsärenden 2017/18

Frågan om regeringens påverkan på tillsättande av posten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning (anmäld av Jan Björklund (L), inkom 2018-01-30, dnr 1087-2017/18)

f.d. G34

Miljöministerns agerande och uttalande om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg (anmäld av Anders Åkesson (C), inkom 2018-02-16, dnr 1222-2017/18)

f.d. G35

Miljöministerns uttalanden om branschorganisationen Svenskt Flyg (anmäld av Robert Stenkvist (SD), inkom 2018-02-16, dnr 1225-2017/18)

f.d. G36

Utrikesdepartementets hantering av utvärderingen av säkerhetsrådskampanjen (anmäld av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), inkom 2018-02-22, dnr 1275-2017/18)

f.d. G37

Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning (anmäld av Mikael Jansson (SD), inkom 2018-03-07, dnr 1381-2017/18)

f.d. G38

Bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag (anmäld av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson [båda (SD)], inkom 2018-03-14, dnr 1457-2017/18)

f.d. G39

Regeringens beredning och hantering av extra ändringsbudget för 2018 (anmäld av Mattias Karlsson (SD), inkom 2018-04-24, dnr 1826-2017/18)

f.d. G40

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör (anmäld av Christer Nylander (L), inkom 2018-05-04, dnr 1878-2017/18)

f.d. G41

Kultur- och demokratiministerns uttalande med anledning av regeringens vårändringsbudget (anmäld av Cecilia Magnusson (M), inkom 2018-05-17, dnr 1978-2017/18)

f.d. G42

Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2018-05-23, dnr 2031-2017/18)

f.d. G43

Granskning av regeringens agerande gentemot riksdagen i frågan om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot (anmäld av Allan Widman (L), inkom 2018-08-17, dnr 2545-2017/18)

f.d. G44

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen (anmäld av Mikael Eskilandersson (SD), inkom 2018-09-17, dnr 2662-2017/18)

f.d. G45

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.