Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

utskottsdokument 2018/19:22

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-03-07

TID

10.55–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:21.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

Granskning av justitie – och migrationsminister Morgan Johansson och regeringens agerande rörande förankring av Sveriges position rörande EU-direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (anmäld av Tomas Tobé (M), inkom 2019-02-28, dnr 1753-2018/19).

Hemställan om granskning av regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 2019-03-05, dnr 1797-2018/19).

§ 3

Regeringens agerande i fråga om tillsättandet av chefen för ledningsstabens totalförsvarsavdelning – G1

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-03-12

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-26)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:22

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

Jörgen Berglund (M)

O

Erik Ezelius (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

X

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande