Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

utskottsdokument 2018/19:23

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-03-12

TID

12.37–13.39

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:22.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Begäran om granskning av statsrådet Morgan Johanssons (S) agerande rörande en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården (anmäld av Jan Ericson (M), inkom 2019-03-07, dnr 1824-2018/19).

§ 3

Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Bordläggning

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 4–9.

§ 5

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av utredningar.

Utskottet bordlade frågan.

Vid protokollet

Justerat 2019-03-14

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-02-26)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:23

§ 1-3

§ 4

§ 5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

O

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

O

O

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

-

-

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande