Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

utskottsdokument 2018/19:25

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-26

TID

11.27–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:24.

§ 2

Utfrågningsschema

Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2019.

§ 3

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att skicka skriftliga frågor till utredaren Anders Lidén.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att skicka skriftliga frågor till f.d. kabinettsekreterare Frank Belfrage.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-03-28

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:25

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-2

§ 3-5

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

Jörgen Berglund (M)

O

O

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.