Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

utskottsdokument 2018/19:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-03-28

TID

10.32–11.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:25.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Begäran av granskning av civilminister Ardalan Shekarabis kännedom om Spelinspektionens (tidigare Lotteriinspektionen) misstänkt bristande tillsyn av Casino Cosmopol (anmäld av Vasiliki Tsouplaki (V), inkom 2019-03-27, dnr 1979-2018/19).

§ 3

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-04

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:26

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.