Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

utskottsdokument 2018/19:27

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-04-04

TID

09.17–9.33

10.00–10.47

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:26.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Granskning av hur energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, tidigare energiminister Ibrahim Baylan och regeringen följt riksdagens beslut gällande hur medel till energiforskning ska fördelas (anmäld av Carl-Oskar Bohlin (M), inkom 2019-03-28, dnr 1989-2018/19).

§ 3

Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd – G7

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 7

Offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, rörande granskningsärende 7 Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

§ 8

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 9

Offentlig utfrågning med f.d. generaldirektör Mikael Odenberg

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. generaldirektör Mikael Odenberg, rörande granskningsärende 15 Regeringens styrning av Svenska kraftnät.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-09

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:27

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

§ 7-9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

O

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.