Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

utskottsdokument 2018/19:28

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-08

TID

13:00–13.44

14.00–14.57

15.15-15.51

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med f.d. migrationsminister Heléne Fritzon

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. migrationsminister Heléne Fritzon, rörande granskningsärende 7 Regeringens beredning av förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Agneta Karlsson

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Agneta Karlsson, rörande granskningsärende 8 Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Offentlig utfrågning med f.d. generaldirektör Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät

Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. generaldirektör Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, rörande granskningsärende 15 Regeringens styrning av Svenska kraftnät.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-11

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:28

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

X

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.