Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

utskottsdokument 2018/19:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-04-09

TID

11.44–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:27.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde en promemoria från riksdagsdirektören om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet efter valet hösten 2018 (dnr 1807-2018/19). Utskottet beslutade att promemorian kommer att behandlas i utskottets granskningsbetänkande i höst.

§ 3

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Dåvarande bostadsministerns uttalande gällande Lidingö kommuns tillämpning av lag – G6

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Dåvarande kultur- och demokratiministerns hantering av filmstöd – G9

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Anskaffning av ett luftvärnssystem – G11

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


§ 8

Regeringens agerande i fråga om tillsättandet av chefen för ledningsstabens totalförsvarsavdelning – G1

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Dåvarande miljöministerns uttalanden om Svenskt flyg – G2–3

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att skicka skriftliga frågor till f.d. statssekreteraren Therese Svanström.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2019-04-23

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:29

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

§ 7-8

§ 9-10

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

O

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

O

O

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

O

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

X

X

X

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.