Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

utskottsdokument 2018/19:30

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-11

TID

08.30–10.37

10.50–11.48

12.28–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström

Utskottet höll en offentlig utfrågning med utrikesminister Margot Wallström, rörande granskningsärende 4 Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen, granskningsärende 13 Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna och granskningsärende 18 Utrikesministerns uttalanden om Storbritanniens utträde ur EU.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Offentlig utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan

Utskottet höll en offentlig utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan, rörande granskningsärende 15 Regeringens styrning av Svenska kraftnät.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:28.

§ 6

Anmälan

Kanslichefen anmälde uppteckning från utfrågningen med Agneta Karlsson.

§ 7

Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att den sedan tidigare beslutade utfrågningen med Stefan Löfven även ska omfatta granskningsärendet Regeringens styrning av Svenska kraftnät – G15.

Ärendet bordlades.


§ 8

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att skicka skriftliga frågor till f.d. generaldirektör

Ann-Marie Begler, Försäkringskassan.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-04-23

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll 2018/19:30

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1 1)

§ 1 2)

§ 1 3)

§ 2-3

§ 4-8

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

X

X

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

O

O

O

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

O

O

O

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

X

X

X

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

O

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

O

O

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen – 1) vid behandlingen av ärende 4

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande – 2) vid behandlingen av ärende 13

3) vid behandlingen av ärende 18

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.