Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

utskottsdokument 2018/19:31

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-04-23

TID

11.28–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:29 och 2018/19:30.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Heléne Fritzon, Margot Wallström respektive Ibrahim Baylan.

Kanslichefen anmälde vidare att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Hemställan om granskning av regeringens försök att påverka Försäkringskassans utlämnande av offentliga handlingar (anmäld av Angelika Bengtsson (SD), inkom 2019-04-17, dnr 2142-2018/19).

§ 3

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att begära eventuella ytterligare handlingar från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall – G10

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna G13

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Arbetsmarknadsministerns agerande i fråga om Europeiska arbetsmyndigheten – G16–17

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2019-04-25

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:31

(Kompletteringsval 2019-03-14)

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

§ 9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

O

O

O

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.