Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:40

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2018/19:40

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:40

DATUM

2019-05-29

TID

10.06–10.07

10.37-11.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:39.

§ 2

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade utkast till betänkande 2018/19:KU20 delvis.

§ 3

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet återupptog behandlingen av utkast till betänkande 2018/19:KU20 delvis.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2019-06-04

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:40

§ 1

§ 2-4

§

§ 4

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

X

X

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.