Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:41

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2018/19:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:41

DATUM

2019-06-03

TID

16.36–17.05

17.16–17.32

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade utkast till betänkande 2018/19:KU20 delvis.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet återupptog behandlingen av utkast till betänkande 2018/19:KU20 delvis.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2019-06-11

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:41

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Mikael Strandman (SD)

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

Jörgen Berglund (M)

O

Erik Ezelius (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Per Söderlund (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.