Särskilt protokoll utskottssammanträde 2018/19:44

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2018/19:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:44

DATUM

2019-06-18

TID

09.35–09.37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2018/19:43

§ 2

Granskning hösten 2019

Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen:

  • Regeringsskiftet
  • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
  • Regeringsprotokollen
  • Vissa förvaltningsärenden
  • Övergångsregerings befogenheter
  • Extra ändringsbudget
  • Myndigheter med styrelser
  • Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
  • Kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in eller på annat sätt ta del av de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förbereda granskningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.


Vid protokollet

Justerat 2019-06-26

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2018/19:44

(Kompletteringsval 2019-06-17)

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

Bengt Eliasson (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Fredrik Schulte (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.