Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:15

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15

DATUM

2019–12–05

TID

10.55–11.53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:14.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Begäran om att granska regeringens och utrikesminister Ann Lindes hantering av de uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari (anmäld av Ludvig Aspling (SD), inkom 2019-11-28, dnr 745-2019/20).

Utskottet fastställde en preliminär plan för vårens granskning samt beslutade att sista dag för inlämning av granskningsanmälningar ska vara fredagen den 31 januari 2020.

§ 3

En övergångsregerings befogenheter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Extra ändringsbudget

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Myndigheter med styrelser

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget – G2

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för malmbrytning i Kallak – G11

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-12-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:15

§ 1–2

§ 3–4

§ 5

§ 6–7

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.