Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

utskottsdokument 2019/20:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2019–12–17

TID

12.00–12.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:17.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

  • Begäran om granskning av finansmarknads- och bostadsministerns offentliga uttalande om sanktioner från amerikanska myndigheter mot Swedbank (anmäld av Mattias Karlsson i Luleå (M), inkom 2019-12-12, dnr 868–2019/20).

§ 3

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet behandlade förslag till granskningsbetänkande.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU10.

Vid protokollet

Justerat 2020-01-14

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:18

§ 1–3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

Tina Acketoft (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Camilla Hansén (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

Lars Jilmstad (M)

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande