Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

utskottsdokument 2019/20:1

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-12

TID

9.50–10.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Granskning av inrikesminister Mikael Dambergs uppgifter i media om Sveriges beredskap gällande helikoptrar för brandbekämpning (anmäld av Caroline Nordengrip (SD), inkom 2019-06-18, dnr 2706-2018/19).
  • Granskning av statsministerns uttalanden om konstitutionsutskottets ställningstagande (anmäld av Maria Malmer Stenergard (M), inkom 2019-07-08, dnr 2842-2018/19).
  • Granskning av klimat- och miljöminister Isabella Lövins samt regeringens återrapportering av Klimatklivet till riksdagen (anmäld av Jessica Rosencrantz (M), inkom 2019-07-09, dnr 2849-2018/19).
  • Granskning av regeringens agerande i förhållande riksdagens budgetbeslut (anmäld av Edward Riedl (M), inkom 2019-07-09, dnr 2851-2018/19).

Kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan som för närvarande upptar 10 ärenden, se bilaga 2.

§ 2

Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation

Utskottet beslutade att inleda en granskning avseende regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Extra ändringsbudget

Utskottet beslutade att inleda en granskning avseende extra ändringsbudget.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.


§ 4

Myndigheter med styrelser

Utskottet beslutade att inleda en granskning avseende myndigheter med styrelser.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Utskottet beslutade att inleda en granskning avseende regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

Utskottet beslutade att inleda en granskning avseende regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justeras 2019-09-12

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:1

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

O

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Lars Jilmstad (M)

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande