Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:37

utskottsdokument 2019/20:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37

DATUM

2020-06-02

TID

11.56–12.17

12.20–12.25

NÄRVARANDE /

UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande om uppkoppling per videolänk

Se protokoll 2019/20:51 § 1.

§ 2

Planering av utskottets granskning

Kanslichefen informerade om förslag till ämnen och ett förslag till preliminär plan för höstens granskning.

Utskottet diskuterade om granskningsarbetet ska återupptas.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:36.

§ 4

Återupptagande av granskningsarbetet

Utskottet beslutade att granskningsarbetet ska återupptas.

§ 5

Granskning hösten 2020

Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen:

  • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation (inkl. statsråds medverkan i KU:s granskning)
  • Regeringsprotokollen
  • Vissa förvaltningsärenden
  • Utnämningsmakten

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in eller på annat sätt ta del av de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förbereda granskningen.

§ 6

Preliminär plan för höstens granskning

Utskottet fastställde en preliminär plan för höstens granskning.

Vid protokollet

Justerat 2020-06-09

Karin EnströmKONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-05-19)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:37

§ 1–2

§ 3–6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

U

Marta Obminska (M)

U

Matheus Enholm (SD)

U

Per-Arne Håkansson (S)

U

Linda Modig (C)

U

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

U

Laila Naraghi (S)

U

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

U

Tina Acketoft (L)

U

Mikael Strandman (SD)

X

X

Camilla Hansén (MP)

U

Erik Ottoson (M)

U

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

U

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

U

Per Söderlund (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

U

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Göran Lindell (C)

Fredrik Stenberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.