Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:39

utskottsdokument 2019/20:39

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39

DATUM

2020-06-16

TID

11.29–11.46

11.56–11.57

NÄRVARANDE /

UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande om uppkoppling per videolänk

Se protokoll 2019/20:56 § 1.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

  • Granskning av statsrådet Anna Ekströms uttalanden angående PISA-undersökningen 2018 (anmäld av Patrick Reslow (SD), inkom 2020-06-10, dnr 2063-2019/20)
  • Granskning av regeringens och Isabella Lövins hantering av klimathandlingsplanen och förhållande till klimatlagen (anmäld av Jessica Rosencrantz (M), inkom 2020-06-11, dnr 2074-2019/20)
  • Granskning av Morgan Johanssons hantering av så kallade kompetensutvisningar (anmäld av Maria Malmer Stenergard (M), inkom 2020-06-16, dnr 2095-2019/20)

§ 3

Information om planerade ärenden

Kansliet informerade om statusen för granskningsärendena G16, G18 och 29, G27 samt G30.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:38.

§ 5

Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen – G16

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari – G18 och 29

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Regeringskansliets hantering av information om en officer – G27

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Regeringens agerande i samband med slutförhandlingen av EU:s årsbudget för 2020 – G30

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justerat 2020-06-16

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-06-16)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:39

§ 1–3

§ 4–9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

U

Marta Obminska (M)

U

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

U

Linda Modig (C)

U

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

U

Laila Naraghi (S)

U

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

Tina Acketoft (L)

U

Mikael Strandman (SD)

U

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

U

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

U

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

U

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Göran Lindell (C)

Fredrik Stenberg (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver varit närvarande
U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.