Särskilt protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

utskottsdokument 2019/20:4

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-10

TID

10.13–10.38

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:3

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut gällande bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 (anmäld av Mattias Karlsson i Luleå (M), inkom 2019-10-08, dnr 269-2019/20).

Granskning av finansministerns och inrikesministerns uttalanden om fler poliser (anmäld av Johan Forssell (M), inkom den 2019-10-09, dnr 285-2019/20).

§ 3

Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regeringens kontroll av kommissionens befogenheter att anta delegerande akter

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Extra ändringsbudget

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2019-10-15

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2019/20:4

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

O

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande