Möte med ministerrådet Ekofin

Ministerrådsmöte Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin


Datum: 2007-07-10


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram
Presentation

4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten

5. (ev.) Antagande av euron
Antagande av rättsakt

6. Offentliga finanser i EMU 2007
Debatt

7. (ev.) Relationerna med tredje länder
a) Uppföljning av toppmöte mellan EU och USA
Rapportering från ordförandeskapet och kommissionen
b) Dialoger med andra tredjeländer: Ekonomiska, finansiella aspekter och regleringsaspekter
Information från kommissionen och debatt

8. IASB: Styrelse och finansiering
Rådets slutsatser

9. (ev.) Ett globalt system för satellitnavigering (Galileo): Finansieringsaspekter
Debatt

10. Övriga frågor