Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2005/06:1608 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2006-07-18


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram
Fördragning

JORDBRUKSFRÅGOR4. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: En hållbar europeisk vinsektor
Föredragning av kommissionen och inledande debatt

5. Förslag till rådets förordning om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om ändring av förordning 1290/2005
Politisk debatt

6. (ev.) WTO – Jordbruksförhandlingar

Frågor för Ständiga representanternas kommitté7. (ev.) Åtta förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av nya verksamma ämnen/pesticider (0)
Kommittéförfarande
Antagande

8. Övriga frågor
a) Fågelinfluensa (H5N1)
Uppdaterad information från kommissionen
b) Gemenskapens riktlinjer om statligt stöd
c) Uppläggning av det kommande arbetet