Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2005/06:1678 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2006-09-18


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. (ev.) En hållbar europeisk vinsektor
Meddelande från kommissionen till
rådet och Europaparlamentet
Diskussion

4. (ev.) Gemensamma organisationen av
marknaden för bananer
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 404/93
Presentation av kommissionen och diskussion

5. (ev.) Främjande av produktion av energigrödor
Kommissionens meddelande
Presentation av kommissionen och diskussion

6. Införande av avgift inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1788/2003
Antagande (möjlig A-punkt)

7. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
Presentation av kommissionen

8. a) Temainriktad strategi för hållbar användning av
bekämpningsmedel
Kommissionens meddelande
Presentation av kommissionen
b) Upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
Presentation av kommissionen

9. Utsläppande på marknaden av rapsprodukter som modifierat genetiskt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat
Förslag till rådets beslut
Antagande

10. Övriga frågor
- Fågelinfluensan (H5N1)
Uppdaterad information från kommissionen