Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2006/07:2764 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2007-07-16


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram
Presentation

4. Den gemensamma organisationen av
marknaden för vin
Förslag till rådets förordning och om ändring
av vissa förordningar
Föredragning och diskussion

5. Inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering
av sockerindustrin i gemenskapen
Förslag till rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 320/2006
Riktlinjedebatt

6. (ev.) Finansiering av den gemensamma
jordbrukspolitiken
Förslag till rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1290/2005
Riktlinjedebatt

7. Beslut om att inte införa metomyl i bilaga I
i rådets direktiv 91/414/EEG och om
återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne
Förslag till rådets beslut
Antagande

8. Övriga frågor

a). WTO-förhandlingarna inom ramen för utvecklingsagendan från Doha
Lägesrapport

b). Aviär influensa
Information från kommissionen

c). Rapport från högnivåmötet mellan företrädare för jordbruks- och miljöministerierna inom Östersjöstaternas råd: Land och hav: mer samarbete, mindre övergödning (Stockholm 19–20 april 2007)
Begäran från den svenska delegationen